ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

* สำนักวิชารัฐศาสตร์ (สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
* สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ (สำนักวิชาการจัดการ)
* สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
* สำนักวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สำนักวิชาการจัดการ)
 
===จัดตั้งสำนักวิชาใหม่===
538

การแก้ไข