ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนศรีสงครามวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์ศิลป์สิรินธร
 
42. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 ระดับทอง
2. นักเรียนชนะเลิศรางวัลศิลปะทังในและต่างประเทศมากกว่า 7,000 รางวัล
 
53. โรงเรียนในฝันของอำเภอวังสะพุง ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ กระทรวงศึกษาธิการ
3. เป็นศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)
 
64. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง
4. เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 ระดับทอง
 
75. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่
5. โรงเรียนในฝันของอำเภอวังสะพุง ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ของ กระทรวงศึกษาธิการ
 
86. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Eric) จังหวัดเลย
6. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง
 
97. เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2
7. ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่
 
108. เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2517 - ปัจจุบัน
8. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Eric) จังหวัดเลย
 
119. ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
9. เป็นศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 2
 
10. เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปี 2517 - ปัจจุบัน
 
11. ห้องสุมดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
 
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเว็บไซต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2
 
==อ้างอิง==
60

การแก้ไข