ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มอาณาเขตของสถานทูต ณ กรุงลอนดอน และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเยอรมนี.)
| father = นายเล็ก กมลนาวิน
| mother = นางจู กมลนาวิน
| wife = นาง ถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ <br> คุณหญิง รจิตร์ ราชวังสัน
| husband =
| children = พลเรือตรี กมล กมลนาวิน <br> ดร โกมล กมลนาวิน <br> นาย กมุท กมลนาวิน <br> พลเรือตรี กุมุท กมลนาวิน <br> พลเรือเอก โกมุท กมลนาวิน <br> ด.ช. กสุม กมลนาวิน <br> นาย กุสุม กมลนาวิน <br> คุณหญิง กมลนารี สิงหะ <br> พลเรือเอก โกสุม กมลนาวิน <br> นาง กมลเทวี ฉันทานุมัติ
| work =
| wikilinks =
ผู้ใช้นิรนาม