ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

{{plainlist|
* '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต (วท.ม.)'''
* • สาขาเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
* • สาขาเคมี (หลักสูตรทวิภาษา)
* • สาขาฟิสิกส์
* • สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
* • สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
* '''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* • สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
* • สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรทวิภาษา)
* • สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
}}
{{plainlist|
* '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* • สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
* • สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
* • สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
538

การแก้ไข