ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่สมุดรายชื่อ ===
วิกิพีเดียไม่ใช่มีรายการลิงก์ไปบทความภายในวิกิพีเดียซึ่งใช้สำหรับการจัดระเบียบภายในหรือเพื่ออธิบายเรื่องที่รวบรวมสมุดรายชื่อโดดเด่น ในความหมายนี้ วิกิพีเดียทำหน้าที่เป็นดัชนีหรือบัญชีรายชื่อสารบบของเนื้อหาของตัวเอง ทว่า วิกิพีเดียไม่ใช่สารบบของทุกสิ่งที่เพิ่งมีหรือมีมานานแล้วอยู่ในจักรวาลนี้ บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปเหล่านี้:
# '''รายชื่อหรือแหล่งเก็บข้อมูลของหัวข้อที่ไม่สัมพันธ์กัน''' ตัวอย่างเช่น คำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กัน (ทั้งบุคคลจริงและตัวละคร) ถ้าคุณต้องการรวบรวมคำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ สามารถเขียนรวมกันได้ใน [[:q:|วิกิคำคม]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
# '''รายชื่อวงศ์ตระกูล ลำดับญาติ''' บทความที่เกี่ยวกับชีวประวัติมีไว้สำหรับบุคคลสำคัญ หรือมีชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลเกียรติยศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง หรือแม้แต่ชื่อเสียงในทางลบก็ตาม การวัดความเป็นสาธารณะของบุคคลหนึ่ง ๆ สามารถค้นคว้าวิจัยได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก ส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าอาจสามารถระบุและรวมไว้ได้ในบทความอื่น พึงระลึกว่าวิกิพีเดียไม่ใช่สมุดโทรศัพท์หรือฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
# '''ฐานข้อมูลรายชื่อ รายการ ผังออกอากาศ หรือทรัพยากรที่ชี้นำทางธุรกิจ''' ตัวอย่างเช่น บทความเกี่ยวกับสถานีวิทยุ โดยทั่วไปไม่ควรมีรายชื่อของกิจกรรมที่กำลังมาถึง การส่งเสริมในปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ หรือตารางเวลาจัดรายการ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากิจกรรมหลัก การส่งเสริม หรือผังรายการในอดีตจะสามารถมีในวิกิพีเดียได้ หน้าอภิปรายของบทความใช้อภิปรายเนื้อหาของบทความ อย่าใช้สำหรับการชี้นำทางธุรกิจ
# '''แคตาล็อกขายสินค้า''' บทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ไม่ควรมีการระบุ[[ราคา]]ไว้ในบทความ จนกว่าราคานั้นจะมี[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]]และมีเหตุผลที่สำคัญเพื่อที่จะระบุราคา ตัวอย่างเหตุผลสำคัญเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นและหายาก หรือราคาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันตัดราคากัน หรือการอภิปรายเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในอดีต ในทางตรงข้าม ราคาตลาดที่เป็นปกติทั่วไปจะเป็นเพียงแค่เกร็ดความรู้ ซึ่งสามารถแปรผันได้ในวงกว้าง จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งและตามกาลเวลา ซึ่งไม่เกิดความสำคัญ ดังนั้นรายชื่อของผลิตภัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอเป็นราคาตลาด และนอกจากนั้น วิกิพีเดียไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าเพื่อที่จะใช้เปรียบเทียบกับสินค้าชนิดอื่น หรือเป็นตัวเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่างประเทศหรือภูมิภาค
# '''การจัดหมวดหมู่แบบไขว้ข้ามกันที่ไม่เป็นสารานุกรม''' ตัวอย่างเช่น "{{!xt|บุคคลในกลุ่มวัฒนธรรม/ศาสนา X ที่ทำงานในองค์กร Y}}" หรือ "{{!xt|ภัตตาคารที่เชี่ยวชาญอาหารประเภท X ในย่านเมือง Y}}" การจัดหมวดหมู่ไขว้ข้ามกันเหล่านี้ทำให้รากฐานมีไม่เพียงพอเพื่อที่จะการสร้างบทความใหม่หรือจัดบทความอื่นเข้าไปยังหมวดหมู่นั้น กลายเป็นว่าหมวดหมู่นั้นมีบทความเพียงเรื่องเดียวที่โดดเด่น เช่น ภัตตาคาร A ที่อยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าว กลายเป็นภัตตาคารเดียวที่เชี่ยวชาญอาหารประเภท X ในย่านเมือง Y โดยปริยาย ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ก็ได้
# '''รายการพื้น ๆ''' โดยปราศจากสารสนเทศบริบท ตัวอย่างเช่น รายการพันธมิตรธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง ลูกแจ้ง (ยกเว้นซีอีโอ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง) อุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้สนับสนุน ส่วนย่อยและแหล่งท่องเที่ยว ควรเพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเดี่ยว ๆ ที่มีสารสนเทศสารานุกรมเป็นร้อยแก้วที่มีแหล่งอ้างอิง ทั้งนี้ อนุญาตรายการงานสร้างสรรค์ในบริบทกว้างกว่า
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่เอกสารคู่มือหรือตำรา ===