ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์"

* [[หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์]] หรือ '''ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์''' ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯของ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่[[จังหวัดนราธิวาส]]<!-- ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว. อดีตราชเลขานุการ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 19 กันยายน 2540 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาเศษ เป็นเหตุให้ข้าราชบริพารและผู้ร่วมเดินทางปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บอีกหลายคน ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้เป็นข้าราชบริพารระดับสูงถึง 4 ท่านคือ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤษดากร ณ อยุธยา ท่านผู้หญิง ทวี มณีบุตร ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรณี --> อดีตราชเลขานุการใน[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] เป็นท่านผู้หญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็น [[คุณหญิง|ท่านผู้หญิง]]
 
* [[หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี เกษมสันต์]] หรือ หม่อมราชวงศ์'''คุณหญิงทิพพาวดี ดุละลัมพะ จ.จ.''' <!-- ปัจจุบัน เป็นคุณหญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เป็น คุณหญิงใหม่ เมื่อปี 2550 --> ปัจจุบัน เป็นคุณหญิงเนื่องจาก ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เป็น [[คุณหญิง]]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม