ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปร (คณิตศาสตร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สถิติศาสตร์ ==
ในการวัดข้อมูลตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งข้อมูลได้ ดังนี้
* '''ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว (univariate data) ''' คือ มีตัวแปรเพียงตัวเดียวในการพิจารณา ตัวอย่างการพิจารณาตัวแปร เช่น การพิจารณาจากแผนภูมิแท่งความถี่(histogram), เส้นโค้งปกติ(normal distribution) เป็นต้น
* '''ข้อมูลตัวแปรคู่ (bivariate data)''' คือ มีตัวแปรสองตัว ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การพิจารณา ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรX และ ตัวแปรY
* '''ข้อมูลตัวแปรพหุ (multivariate data)''' คือ ข้อมูลที่มีตัวแปร มากกว่าสองตัวแปรขึ้นไป
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ระบบชนิดตัวแปร]] (คอมพิวเตอร์)
ผู้ใช้นิรนาม