ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/1.PDF ประกาศพระราชโองการ เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง)] เล่ม ๑๓๕ ตอน ๔๙ ง พิเศษ หน้า ๑ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[พรชัยประจักษ์ จำรูญพานิชยกุลบุญยัง]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/234/1.PDF</ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า3_ชื่อ = [[พรชัย จำรูญพานิชกุล]]
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า4_ชื่อ = [[มณเฑียร เจริญผล]]
| หัวหน้า6_ชื่อ = [[สิรินทร์ พันธ์เกษม]]
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า7_ชื่อ = [[ประจักษ์ บุญยัง]]
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า8_ชื่อ = [[ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์]]
ผู้ใช้นิรนาม