ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== ประวัติ ===
'''ตำบลปากปวน''' ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น'''องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน''' เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ[[อำเภอวังสะพุง]] มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง และจัดตั้ง'''เทศบาลตำบลปากปวน'''จนถึงปัจจุบัน
 
==เขตการปกครอง==
ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากปวน มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่