ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|เว็บไซต์=
}}
<gallery>
 
 
</gallery>
'''เทศบาลตำบลปากปวน''' เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปากปวนทั้งตำบล ตำบลในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
=== อาณาเขต ===
*ทิศเหนือ ติดต่อกับ [[ตำบลนาโป่ง]] [[อำเภอเมืองเลย]]
*ทิศใต้ ติดต่อกับ [[ตำบลเทศบาลเมืองวังสะพุง]] [[อำเภอวังสะพุง]]
*ทิศตะวันออก ติดต่อกับ [[ตำบลผาน้อย]] อำเภอวังสะพุง
*ทิศตะวันตก ติดต่อกับ [[ตำบลเขาหลวง]] อำเภอวังสะพุง
=== ประวัติ ===
'''ตำบลปากปวน''' ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ[[อำเภอวังสะพุง]] มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง
==เขตการปกครอง==
 
ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากปวน มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่
==รับผิดชอบ==
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข
 
==ชุมชนหมู่บ้าน==
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 1
*บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2
*บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3
*บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ 4
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5
*บ้านกกเกลือ หมู่ที่ 6
*บ้านท่าทิศเฮีอง เฮือง หมู่ที่ 7
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 8
*บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 9
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 10
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 11
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12
 
==สภาพทั่วไปของตำบล==