ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

=== อาณาเขต ===
*ทิศเหนือ ติดต่อกับ [[ตำบลนาโป่ง]] [[อำเภอเมืองเลย]]
*ทิศใต้ ติดต่อกับ [[เทศบาลเมืองตำบลวังสะพุง]] [[อำเภอวังสะพุง]]
*ทิศตะวันออก ติดต่อกับ [[ตำบลผาน้อย]] อำเภอวังสะพุง
*ทิศตะวันตก ติดต่อกับ [[ตำบลเขาหลวง]] อำเภอวังสะพุง
 
=== ประวัติ ===
'''ตำบลปากปวน''' ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ[[อำเภอวังสะพุง]] มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง