ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

 
==ประวัติ==
'''ตำบลปากปวน''' ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ[[อำเภอวังสะพุง]] มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากปวน หมู่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านวังเดื่อ หมู่ 5 บ้านป่าเป้า หมู่ 6 บ้านกกเกลือ หมู่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ 8 บ้านปากปวน หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากปวน   เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๓๙   และได้รับการ
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลปากปวน   เมื่อวันที่  ๒๔
สิงหาคม  ๒๕๕๕   เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  มีจำนวนหมู่บ้าน
ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
* หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
* หมู่ที่ ๓  บ้านโนนสว่าง
* หมู่ที่ ๔  บ้านวังเดื่อ
* หมู่ที่ ๕  บ้านป่าเป้า
* หมู่ที่ ๖  บ้านกกเกลือ
* หมู่ที่ ๗  บ้านท่าทิศเฮือง 
* หมู่ที่ ๘  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๙  บ้านกุดโง้ง
* หมู่ที่ ๑๐  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๑๑  บ้านปากปวน
* หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าเป้า
 
==รับผิดชอบ==