ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศลัตเวีย"

{{โครง-ส่วน}}
 
=== การประกาศเอกราช ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ลัตเวียในสงครามโลกครั้งที่ 2 ===
{{บทความหลัก|กองทัพบกการบุกครองลัตเวียของเยอรมนี}}
 
=== คอมมิวนิสต์โซเวียต ===
{{บทความหลัก|การบุกครองลัตเวียของโซเวียต|สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย|ลัทธิสตาลิน}}
 
=== การประกาศเอกราช ค.ศ. 1991 ===
ผู้ใช้นิรนาม