ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การบวชเป็นภิกษุเถรวาทในประเทศไทย ==
ผู้ที่จะเป็นภิกษุได้จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการพิธี[[อุปสมบท]]โดยถูกต้องตาม[[พระธรรมวินัย]]ก่อน เช่น ต้องมีอายุ ๒๐ ปี (เพราะตามธรรมเนียมสมัยนั้นถือว่าอายุ 7-19 ปีจัดเป็นวัยผู้น้อย) และต้องมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมี[[อุปัชฌาย์]]รับรอง ต้องทำพิธีใน[[อุโบสถ]]
 
== การกำหนดส่วนสูง ==
*ส่วนสูง 150 ถึง 199 ซม. เป็นชั้นสามัญ
*ส่วนสูง 200 ถึง 249 ซม. เป็นชั้นราช
*ส่วนสูง 250 ถึง 299 ซม. เป็นชั้นเทพ
*ส่วนสูง 300 ถึง 349 ซม. เป็นชั้นธรรม
*ส่วนสูง 350 ซม. ขึ้นไป เป็นชั้นหิรัญบัฏ
 
== '''ศีล''' '''227''' ==
142

การแก้ไข