ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยชุมชนยโสธร"

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น
 
=== อนุปริญญาหลักสูตร ===
{| class="toccolours" width = 50%
* การศึกษาปฐมวัย
|-
* การปกครองท้องถิ่น
! style="background: blue; color: White; "| <center>อนุปริญญา</center>
* คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
|-
* การบัญชี
| valign = "top" |
* การพัฒนาชุมชน
'''หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)'''
* การสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
'''หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)'''
* การสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 
'''หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)'''
* การสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
* สาขาวิชาการบัญชี
* สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
|-
|}
 
== สถานที่จัดการศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม