ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)"

แก้ไขคำว่าธนาคารทับศัพท์จาก แบงค์ เป็น แบงก์ พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2554
(เพิ่มเติมไฮเปอร์ลิงค์สำหรับการอ้างอิงและกระชับข้อมูลให้อ่านได้ง่ายขึ้น)
(แก้ไขคำว่าธนาคารทับศัพท์จาก แบงค์ เป็น แบงก์ พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2554)
* ผู้บัญชาการกรมมหรสพ
* อุปนายกผู้อำนวยการ วชิรพยาบาล
* กรรมการผู้จัดการแบงค์แบงก์ลีฟอเทีย ([[ธนาคารออมสิน]]<ref>www.gsb.or.th/about-us/bank-museum/ววฒนาการออมสน/ความเปนมา/ประวตธนาคาร.aspx</ref>)
* กรรมการที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี
* กรรมการที่ปรึกษาสภากาชาดสยาม
48

การแก้ไข