ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

* [http://www.med.nu.ac.th คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuh2015/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuhoffice/index.php?idOffice=40 งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th/medlib/indexthai.asp ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [https://th-th.facebook.com/samomed.nu สโมสรนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
4,990

การแก้ไข