ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

* [http://www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th/2008fom/th/nuh2015/hospital โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.mededmed.nu.ac.th/fom/th/nuhoffice/index.php?idOffice=40 งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.med.nu.ac.th/medlib/indexthai.asp ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [httphttps://wwwth-th.mededfacebook.com/samomed.nu.ac.th/reading ห้องอ่านหนังสือ งานแพทยศาสตรศึกษาสโมสรนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [httphttps://www.medfacebook.nucom/medicine.ac.th/samonaresuan สโมสรนิสิตสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.meded.nu.ac.th/alumni สมาคมศิษย์เก่าแพทย์นเรศวร]
 
{{โรงพยาบาลและสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร}}
4,940

การแก้ไข