ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

|-
!แผนการเรียนพิเศษ
! colspan="21" |1 ห้องเรียน
!<small>พิเศษ</small>
! colspan="2" |1 ห้องเรียน
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
|'''<small> ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)</small>'''
|'''<small>Gifted</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการพิเศษของ สสวท</small>
|<small> 40 คน</small>
|-
!ทั่วไป
! colspan="21" |4 ห้องเรียน
!<small>ทั่วไป</small>
! colspan="2" |4 ห้องเรียน
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
| rowspan="2" |'''<small>ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
| <small>โครงการของ โรงเรียน</small>
| <small> 80 คน</small>
|-
|-
| rowspan="2" |'''<small>ห้องเรียนทั่วไป</small>'''
| rowspan="2" |'''<small>ทั่วไป</small>'''
|-
|<small>2 ห้องเรียน</small>
| <small>โครงการของ โรงเรียน</small>
| <small> 80 คน</small>
|-
! colspan="21" |รวม
! colspan="21" |5 ห้องเรียน
! colspan="1" |200 คน
|-
|-
!กลุ่มสาระการเรียนรู้
!'''<small>ชื่อย่อ</small>'''
!จำนวนห้องเรียน
!หมายเหตุ
!จำนวนที่รับ
|-
!'''วิทยาศาสตร์'''
! colspan="21" |3 ห้องเรียน
!'''<small>แผนวิทย์</small>'''
! colspan="2" |3 ห้องเรียน
! colspan="1" |120 คน
|-
|'''<small>ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SC)</small>'''
|'''<small> SC</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการพิเศษของ สสวท</small>
|<small>40 คน</small>
|-
| '''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั่วไป</small>'''
|'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
|-
!'''คณิตศาสตร์'''
! colspan="21" |1 ห้องเรียน
!<small>'''แผนคณิต'''</small>
! colspan="2" |1 ห้องเรียน
! colspan="1" |40 คน
|-
| '''<small>คณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์</small>'''
|'''<small>คณิต-ภาษา</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
!'''ทั่วไป'''
! colspan="21" |2 ห้องเรียน
!<small>'''แผนทั่วไป'''</small>
! colspan="2" |2 ห้องเรียน
! colspan="1" |80 คน
|-
| '''<small>ทั่วไป</small>'''
|'''<small>แผนการเรียนทั่วไป</small>'''
|<small>2 ห้องเรียน</small>
|<small>โครงการของ โรงเรียน</small>
|<small>80 คน</small>
|-
 
! colspan="21" |รวม
! colspan="21" |6 ห้องเรียน
! colspan="1" |240 คน
|-
1,686

การแก้ไข