ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
== คำขวัญวันเด็ก ==
คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]มอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]] ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน คำขวัญวันเด็กมีอยู่ว่า โรงเรียนสีขาว กัญชาสีเขียว เยี่ยวสีม่วง
 
{| class="wikitable sortable" style="width: 80%" align="center"
|+
|-
! align="center" width="60" | ปี
! align="center" width="200" |นายกรัฐมนตรี
! align="center" | คำขวัญ
|-
| พ.ศ. 2499
| จอมพล [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
|-
| พ.ศ. 2502
| rowspan = "5"| จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2503
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2504
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2505
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2506
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2508
| rowspan = "9"| จอมพล [[ถนอม กิตติขจร]]
| เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2509
| เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2510
| อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2511
| ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2512
| รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2513
| เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2514
| ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2515
| เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2516
| เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2517
| rowspan = "2"| [[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| สามัคคีคือพลัง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2518
| เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2519
| หม่อมราชวงศ์[[คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
| เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2520
| [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
| รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2521
| rowspan = "3"| พลเอก [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2522
| เด็กไทยคือหัวใจของชาติ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2523
| อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2524
| rowspan = "8"| พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]]
| เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2525
| ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2526
| รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2527
| รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2528
| สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2529
| rowspan = "3"| นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2530
|-
| พ.ศ. 2531
|-
| พ.ศ. 2532
| rowspan = "3"| พลเอก [[ชาติชาย ชุณหะวัณ]]
| rowspan = "2"| รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2533
|-
| พ.ศ. 2534
| รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2535
| [[อานันท์ ปันยารชุน]]
| สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2536
| rowspan = "3"| [[ชวน หลีกภัย]]
| rowspan = "2"| ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2537
|-
| พ.ศ. 2538
| สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2539
| [[บรรหาร ศิลปอาชา]]
| มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2540
| พลเอก [[ชวลิต ยงใจยุทธ]]
| รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2541
| rowspan = "4"| [[ชวน หลีกภัย]]
| rowspan = "2"| ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2542
|-
| พ.ศ. 2543
| rowspan = "2"| มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2544
|-
| พ.ศ. 2545
| rowspan = "5"| พันตำรวจโท [[ทักษิณ ชินวัตร]]
| เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2546
| เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2547
| รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2548
| เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2549
| อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2550
| rowspan = "2"| พลเอก [[สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
| มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2551
| สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2552
| rowspan = "3"| [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ]]
| ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2553
| คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2554
| รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2555
| rowspan = "3"| [[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
| สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี<ref>{{cite web | title = "ยิ่งลักษณ์" มอบคำขวัญวันเด็กปี 55 "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" | publisher = ผู้จัดการ | url = http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000162828 | date = 22 ธันวาคม 2554 | accessdate = 13 ธันวาคม 2555}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2556
| รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน<ref name = "manager">{{cite web | title = "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกฯ ปู | publisher = ผู้จัดการ | url = http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151565 | date = 13 ธันวาคม 2555 | accessdate = 13 ธันวาคม 2555}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2557
| กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง<ref>{{cite web | title = ‘นายกฯปู’ มอบคำขวัญวันเด็กปี 57 ยันจัดงานยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบฯ | publisher = ข่าวสด | url = http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE56STFOakk0TUE9PQ==&subcatid= | date = 17 ธันวาคม 2556 | accessdate = 17 ธันวาคม 2556}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2558
| rowspan = "4"|พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต<ref>{{cite web | title = นายกฯมอบคำขวัญวันเด็กปี 58 "ความรู้ คุณธรรม นำสู่อนาคต" | publisher = ผู้จัดการ | url =http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000139085 | date = 3 ธันวาคม 2557 | accessdate = 3 ธันวาคม 2557}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2559
| เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต<ref>{{Cite web|url=http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000140685|title=“บิ๊กตู่” ให้คำขวัญวันเด็กปี59 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”|publisher=[[ผู้จัดการรายวัน]]|date=24 ธันวาคม 2558|accessdate=14 มกราคม 2560}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2560
| เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง<ref>{{cite web | title = นรม.มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” พร้อมแต่งเพลง “สะพาน” สื่อถึง ครม.ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานให้ประชาชนก้าวผ่านความลำบากไปสู่ทางที่ดีกว่า | publisher = รัฐบาลไทย | url =http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/110106-110106 | date = 4 มกราคม 2560 | accessdate = 4 มกราคม 2560}}</ref>
|-
| พ.ศ. 2561
| รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี<ref>{{cite web | title = นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” | publisher = [[รัฐบาลไทย]] โดย [[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] | url =http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8935 | date = 22 ธันวาคม 2560 | accessdate = 24 ธันวาคม 2560}}</ref>
|}
 
== อ้างอิง ==
52,403

การแก้ไข