ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
*หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน
*[http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์]
*หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
*หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
====โรงเรียนกฎหมายและการเมือง====
*หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
*หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
{{กลาง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม