ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''๓. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ธนบุรี''' เปิดสอนภาควิชาเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
แต่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาในคณะนี้จะได้รับปริญญาครุศาสตร์และอุตสาหกรรม ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.LEdI.Ed.)
 
'''๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์พระนครเหนือ''' เปิดสอนภาควิชา
* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.I.E.dEd.)
 
'''๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์นนบุรี''' เปิดสอนภาควิชา
1,286

การแก้ไข