ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาญี่ปุ่น–เกาหลี ค.ศ. 1910"

==ข้อความ==
{{quotation|
:ข้อ 1. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงเกาหลีทรงยกให้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นซึ่งสิทธิเด็ดขาดแลอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือประเทศเกาหลีทั้งปวง
 
:ข้อ 2. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นทรงยอมรับการยกให้ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้า แลทรงยินยอมให้การผนวกประเทศเกาหลีเข้ากับญี่ปุ่นเป็นการเสร็จสมบูรณ์
 
:ข้อ 3. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯให้สมเด็จพระจักรพรรดิ แลอดีตพระจักรพรรดิ แลมกุฎราชกุมารแห่งเกาหลี ตลอดจนพระภริยาเจ้าแลทายาทของพระองค์เหล่านั้น คงไว้ซึ่งพระอิสริยยศ, ฐานันดรศักดิ์ แลพระเกียรติยศ ตามฐานะแต่ละองค์เปนลำดับ แลโปรดฯให้จัดเงินปีถวายตามสมควรเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งพระอิสริยยศ, ฐานันดรศักดิ์ แลพระเกียรติยศนั้น
 
:ข้อ 4. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะยังทรงโปรดฯให้มีการปฏิบัติแลถวายพระเกียรติเปนสมควรแก่สมาชิกพระราชวงศ์เกาหลีตลอดจนบรรดาพระทายาทนอกเหนือจากองค์ที่กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้า
 
:ข้อ 5. สมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นจะทรงโปรดฯพระราชทานยศขุนนางและเงินตราตกแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งมีความดีความชอบสมควรแก่การยอมรับนับถือเปนพิเศษ
 
:ข้อ 6. ด้วยผลแห่งการผนวกดินแดนตามที่กล่าวไว้ รัฐบาลกรุงญี่ปุ่นจะเข้ารับบรรดาราชการงานปกครองทั้งปวงของเกาหลี แลรับรองว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองอย่างเต็มกำลังแก่บุคคลแลทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของชาวเกาหลีที่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายอันบังคับใช้เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่สุขของชาวเกาหลีเหล่าที่ว่านี้
 
:ข้อ 7. รัฐบาลกรุงญี่ปุ่นจะได้ให้การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการญี่ปุ่นประจำเกาหลีแก่ชาวเกาหลีผู้ซึ่งยอมรับ ภักดี แลเลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองใหม่ แลผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่ในงานราชการนั้นๆ
 
:ข้อ 8. สนธิสัญญานี้ ได้รับพระบรมราชานุมัติจากสมเด็จพระจักรพรรดิกรุงญี่ปุ่นแลสมเด็จพระจักรพรรดิกรุงเกาหลีแล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการแถลงการประกาศใช้
 
ผู้มีอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญานี้ไว้เปนหลักฐานสำคัญ
30,822

การแก้ไข