ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดเชียงใหม่"

แก้ไขคำผิด " ้"
(แก้ไข)
(แก้ไขคำผิด " ้")
ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ได้มี[[การปฏิรูปนครเชียงใหม่สู่มณฑลพายัพ|การปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช]] โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบ[[มณฑลเทศาภิบาล]] เรียกว่า "[[มณฑลพายัพ]]" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จนถึงปัจจุบัน
 
{{คำพูด|...เมืองเชียงใหม่นี้เหมือนหนึ่งเปนเป็นเพชรซึ่งประดับมงกุฎของเมืองไทย ถ้ามงกุฎปราศจากเพชรประดับก็จะไม่ผ่องใสงดงามได้...<ref>หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.๕ บ.๑.๒/๖ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ร ๒๑๘/๔๕ ลงวันอาทิตย์ เดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ ปีมะแม จุลศักราช ๑๒๔๕ (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๖) พระราชทานเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง</ref>|จุฬาลงกรณ์ ป.ร.}}
 
{{คำพูด|...เมืองเชียงใหม่ใหญ่โต เคยเปนราชธานีแห่งหนึ่งในพงศาวดารของไทย ทั้งเปนที่มีความผาสุกในระดูหนาว สมควรเปนที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินได้ตามระดูกาล...<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๓ น่า ๔๐๗๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๙</ref>|ประชาธิปก ป.ร.}}
16

การแก้ไข