ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีชุม (จังหวัดสุโขทัย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
วัดศรีชุมมีการวางผังที่แปลกกว่าวัดทั่วไป ที่ใช้มณฑปที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นประธานของวัดเปรียบเป็น[[อุเทสิกเจดีย์]] และมีพระ[[วิหาร]]ต่อออกมาแบบที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น นัก[[โบราณคดี]]ให้ความเห็นว่ามณฑปพระอจนะน่าจะสร้างโดยมีคติเป็นพระ[[คันธกุฎี]] คือที่ประทับของ[[พระพุทธเจ้า]]ในสมัย[[พุทธกาล]]
# วัดนี้เป็นสถานที่พบศิลาจารึกหลักที่ 2 หรือศิลาจารึกวัดศรีชุม พูดถึงความเป็นมาของ[[ราชวงศ์พระร่วง]] และราชวงศ์ผาเมืองและการตั้งเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันความเป็นของแท้ดั้งเดิมของจารึกหลักที่หนึ่งในคราวที่มีกรณีข้อกล่าวหาว่าจารึกหลักหนึ่งเป็นของปลอม
# แผ่นหินที่แกะมาจากเจดีย์วัดมหาธาตุจารึกเป็นรูปบุคคล และรูปอาคาร เป็นหลักฐานชั้นสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าอาคารและบุคคลในสุโขทัยเป็นอย่างไรอย่างไรำำกัสุไนึำยไาหันกงนพีสเกใเปมเผสเปสเปส้ปส้ป้สป้
# วัดศรีชุมถือเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย
 
ผู้ใช้นิรนาม