ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ก่อตั้ง = 19 มกราคม 2559 <br> (มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2559)
|ชื่อย่อ = CRA
|chairman = [[ศ.]] [[ดร.]] [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี|ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/9.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๑๘ ง พิเศษ หน้า ๙ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
|head_label = เลขาธิการราชวิทยาลัย
|head = ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/027/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref>
2,641

การแก้ไข