ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

* อาคาร DS5 เป็น อาคารเรียน 2 ชั้น
* อาคาร DS6 เป็น อาคารเรียน 4 ชั้น
* และอาคารศรีสวาย เป็นอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์สูง 9 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างละ 1 หลัง ดังนี้
* หอพระ
18,192

การแก้ไข