ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเทลลี"

(เก็บกวาด)
* Thai Airways International (ไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแน่ว) - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
* The History Channel (เดอะ ฮิสทอรี่ ชาแน่ว)
* DMC_TV (สื่อสีขาวของวัดพระธรรมกายได้จำนวน 12 รางวัลในปี ค.ศ.2007)- โดยมูลนิธิธรรมกายของพระราชภาวนาวิสุทธิ์
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม