ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมพิธีการทูต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมพิธีการทูต''' มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และ[[ความคุ้มกันทางการทูต]]เพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย
==ภารกิจ และหน้าที่==
*ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
*ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
*ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และ[[ความคุ้มกันทางการทูต]]และทางกงสุล
*ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
47

การแก้ไข