ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ซ้ำซ้อน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ซ้ำซ้อน)
==== สระเดี่ยว ====
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ
 
==== สระเดียว ====
จะ จา จิ จี จึ จือ จุ จู เจะ เจ แจะ แจ โจะ โจ เจาะ จอ เจอะ เจอ
 
{{รายการอ้างอิง}}
* พจนี ศิริอักษรสาสน์. '''ภาษาถิ่นของไทย.''' กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545. ISBN 974-593-984-6
 
== ดูเพิ่ม ==
* Bilmes, J. (1996). ''Problems And Resources In Analyzing Northern Thai Conversation For English Language Readers.'' Journal of Pragmatics, 26(2), 171-188.
ผู้ใช้นิรนาม