ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

กรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
=== '''ราชการส่วนกลาง''' ===
## สำนักงานเลขานุการกรม
## กองการเจ้าหน้าที่
## กองคลัง
## กองแผนงาน
## กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
## กองนิติการ
## ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
## สถาบันพัฒนาบุคลกรด้านการพัฒนาเมือง
## สำนักควบคุมการก่อสร้าง
## สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
## สำนักผังประเทศและผังภาค
## สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
## สำนักพัฒนามาตรฐาน
## สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
## สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
## สำนักสถาปัตยกรรม
## สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
## กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
## กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
=== '''ราชการบริหารส่วนภูมิภาค''' ===
# สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 
ผู้ใช้นิรนาม