ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการระดับสูง-ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายอำนวยการ
** กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ผู้ใช้นิรนาม