ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความกดอากาศ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
มีสถานะเป็นก๊าซ แต่อากาศก็มีน้ำหนักเช่นเดียวกับของแข็งและของเหลว เราเรียกน้ำหนักซึ่งกดทับกันลงมานี้ว่า “ความกดอากาศ” (Air pressure) ความกดอากาศจะมีความแตกต่างกับแรงที่เกิดจาก “L” สีแดง เป็นสัญลักษณ์
นักอุตุนิยมวิทยาใช้เครื่องมือ "บารอมิเตอร์" อย่างละเอียดสำหรับวัดความกดอากาศ หน่วยที่ใช้วัดความกดของอากาศนั้นอาจจะเป็นความสูงของปรอทเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรก็ไาไพาพาพาพาพาพาืพืกิกิกืกืพาำพืกิกิกืกืพานำนำรำถรถราำำ่หีหหหหหหถรถราำหีหหหหหหหีหีหีหรหหีีหีหีหรำาำืพื่หหีผ่ำาถาาถืืหหหำำหหำำำาำนำนยหวพมพืถืถิำ่ำาำสกกยด้หรหหีหีหีหรำาืพื่หหีผ่ำาถาาถืหหหำหหำำานำนยหวพมพืถืถิำาสกกยด้ แต่ในปัจจุบันส่วนมากนิยมใช้หน่วยเป็นมิลลิบาร์ (millibar) เพราะเป็นหน่วยที่สะดวกกว่า
 
== ''แผนที่แอ๊มรักเฟซอล จากน. 5/2หรือ 5/1'' ==
432,704

การแก้ไข