ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์ทฤษฎี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฟิสิกส์ทฤษฎี''' คือ สาขาวิชา[[ฟิสิกส์]]แขนงหนึ่งที่นำ[[แบบจำลองทางคณิตศาสตร์]] ความคิดเชิงนามธรรมของวัตถุเชิงกายภาพและระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในหลักการเหตุผล อธิบายและทำนายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจาก[[ฟิสิกส์ทดลอง]]จากการใช้อุปกรณ์การทดลองที่จะตรวจหาปรากฏการณ์เหล่านี้
'''ฟิสิกส์ทฤษฎี''' คือศาสตร์ที่ใช้ [[คณิตศาสตร์]] และความคิดเชิงนามธรรม มาอธิบาย ปรากฏการณ์ และการทดลองทางฟิสิกส์ ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อ ทฤษฎีนั้นสอดคล้องกับผลการทดลอง นักฟิสิกส์ทฤษฎีคนแรกที่ยอมรับกันก็คือ [[เซอร์ ไอแซค นิวตัน]] ฟิสิกส์ทฤษฎีในปัจจุบันยังมุ่งแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎี และมักจะชี้นำการทดลองทาง[[ฟิสิกส์ทดลอง]] (Experimental physics) เพื่อทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ
 
ความก้าวหน้าทาง[[วิทยาศาสตร์]]มักจะมาจากอิทธิพลระหว่างการเรียนรู้จาก[[การทดลอง]]และ[[ทฤษฎี]]โดยปกติ แต่ฟิสิกส์ทฤษฎียึดติดกับ[[ความเคร่งครัดทางคณิตศาสตร์]] ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการทดลองและการสังเกตค่อนข้างน้อยในบางกรณี อาทิ ในขณะที่พัฒนา[[ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ]] [[อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์]]ได้พิจารณาถึง[[การแปลงลอเรนซ์]]ซึ่งทำให้[[สมการของแมกซ์เวลล์]]ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้สนใจถึง[[การทดลองของมิเชลสัน-มอร์ลีย์]]ที่ทำเกี่ยวกับอีเธอร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนของ[[โลก]] ในทางกลับกัน ไอน์สไตน์ได้รับ[[รางวัลโนเบล]]สำหรับการอธิบาย[[ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก]]ซึ่งไม่มีการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
== ภาพรวม ==
'''ทฤษฎีทางฟิสิกส์'''คือแบบจำลองของเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ ซึ่งได้ใช้ขอบเขตในการทำนายด้วยการสังเกตเชิงประจักษ์ ทฤษฎีทางฟิสิกส์สามารถถูกตัดสินได้ด้วยความสามารถในการทำนายที่ยืนยันได้ด้วยการสังเกตใหม่ ๆ ทฤษฎีทางฟิสิกส์ต่างจาก[[ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์]]ซึ่งอ้างอิงจาก[[สัจพจน์]]ทั้งคู่ด้วยการตัดสินของการประยุกต์ใช้ได้ในทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้อ้างอิงผลจากการทดลองใด ๆ และต่างจาก[[ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์]]ด้วยเจตนาของคำว่า "ทฤษฎี" นั้นแตกต่างกันในความหมายทางคณิตศาสตร์
 
ทฤษฎีทางฟิสิกส์ได้นำความสัมพันธ์หนึ่ง ๆ ระหว่างปริมาณการวัดที่แตกต่างกัน [[อาร์คิมิดีส]]ได้คิดไว้ว่าเรือลอยได้ด้วยการแทนที่มวลของน้ำ [[พีทาโกรัส]]เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของสายสั่นและโทนของดนตรีที่ผลิตออกมา ในตัวอย่างอื่น ๆ อย่าง[[เอนโทรปี]]ที่เป็นการวัดของความไม่แน่นอนของตำแหน่งและ[[การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)|การเคลื่อนที่]]ของอนุภาคที่มองไม่เห็นและความคิดในเชิง[[กลศาสตร์ควอนตัม]]อันกล่าวถึง ([[แอคชัน (ฟิสิกส์)|แอคชัน]]และ) พลังงานไม่ใช่ตัวแปรที่ต่อเนื่อง
 
ฟิสิกส์ทฤษฎีประกอบด้วยวิธีการที่ต่างกันในการเข้าสู่ทฤษฎีหนึ่ง ๆ ในบริบทนี้ [[ฟิสิกส์ของอนุภาค|ฟิสิกส์อนุภาคเชิงทฤษฎี]]ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้
 
== นักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในอดีต ==
59

การแก้ไข