ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดินที่ดี''' เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ]] จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 ตามประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 26ง วันที่ 25 มีนาคม 2548<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00155315.PDF ประกาศ ก.พ.ร. เรื่อง การแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ]</ref> ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย<ref>[http://po.opdc.go.th/org3.php?cat_id=3 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพเศษ]</ref>
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม