Martin2561

เข้าร่วมเมื่อ 10 มกราคม 2561
ทำหน้าว่าง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ทำหน้าว่าง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำหน้าว่าง
 
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2509 เป็นบุตรชายของ นายพิศาลและนางวันเพ็ญ กนกนุเคราะห์ เป็นนักคิด นักเขียนชาวไทย และเป็นนักวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
ประวัติ
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานด้านการเขียน
 
 
 
 
 
 
ผลงานด้านการวิจัย
 
 
 
 
 
รางวัลและเกียรติคุณ
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
 
 
 
หมายเหตุ
อาจมีหัวข้อย่อยเพิ่มเติมพอสังเขป
ทดสอบการเขียน และศึกษาการใส่เครื่องหมายตามนโยบายของวิกิพีเดียโดยเคร่งครัด
ถ้าผิดพลาด โปรดแนะนำ
 
ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ แต่สามารถอ้างอิงได้ ใช่หรือไม่??
 
 
Martin2561
105

การแก้ไข