ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

== อ้างอิง ==
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ| ชื่อหนังสือ = พระอาจารย์ดี ฉันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม บ้านกุกแห่ อำเภอเลิกนกทา จังวัดยโสธร| จำนวนหน้า =153}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = คณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์| ชื่อหนังสือ = ร่มเย็น ร่มธรรม พระครูสุนทร์ศีลขันธ์ (สิงห์ทอง ปภากโร)| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์เม็ดทราย| ปี = 2558 | จำนวนหน้า =278}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์| ชื่อหนังสือ = พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม) วันป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โครงการหนังสือบูรพาจารย์อิสานใต้ เล่ม 2| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = บริษัท พี.เอ.ลีพวิ่ง จำกัด| ปี = 2554| จำนวนหน้า =657}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = จงดี ภิรมย์ไชย| ชื่อหนังสือ = ประวัติวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) | จำนวนหน้า = 75}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์ | ชื่อหนังสือ = พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่สิงห์ใหญ่เสาร์ ขนฺตยาคโม)กนตสีโล วันป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โครงการหนังสือบูรพาจารย์อิสานใต้ เล่ม 25 | จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = บริษัท พี.เอ.ลีพวิ่ง จำกัด| ปี = 2546| จำนวนหน้า =657ุ610}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = จงดี ภิรมย์ไชย| ชื่อหนังสือ = ประวัติวัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) | จังหวัด = ขอนแก่น| พิมพ์ที่ = หจก.โรงพิมพ์คลังนานาธรรม| ปี = 2557| จำนวนหน้า = 75}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว | ชื่อหนังสือ = ธรรมประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ผู้มากมีบุญ| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์มติชน| ปี = 2554 | จำนวนหน้า = 622}}
* พระครูพิบูลธรรมภาณ (โชติ อาภคฺโค) เจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ให้ข้อมูล.
* ภาพพระอุโบสถวัดภูเขาแก้วในปัจจุบัน : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2951
89

การแก้ไข