ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาธิปไตยโดยตรง"

(ปรับให้ดีขึ้น)
-->
== ดูเพิ่ม ==
{{refbegin | 2 }}
* [[สังคมนิยมแบบอิสรนิยม]]
* [[ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม]]
* [[Sociocracy|สังคมธิปไตย]]
* [[เผด็จการโดยเสียงข้างมาก]]
{{refend}}
 
== เชิงอรรถและอ้างอิง ==