ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิในความเป็นส่วนตัว"

→‎กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ช่วยแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลส่ว...
(ช่วยแก้ไขปัญหาการระเมิ่ดสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวในตัวของผมการใช้ชีวิตปีะจำวันถ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ช่วยแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลส่ว...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1945
 
          มาตรา 12 บุคคลใดๆ จะถูกแทรกแซงโดยพลการ ใน'''ชีวิตส่วนตัว''' ครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงมิได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อการแทรกแซงหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น ช่วยตรวจข้อมูลส่วนตัวและแก้ปัญหามิให้ทุกคนรู้เรื่องส่วนตัวของผมด้วยครับเพราะคนเราไม่มามารถที่จะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผมได้
 
== การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ==
ผู้ใช้นิรนาม