ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ป.จ.|2526}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/084/11.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106 ตอนที่ 84 วันที่ 20 พฤษภาคม 2526</ref>
{{ม.ป.ช.|2525}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/184/38.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.|2524}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/206/39.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ] ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔</ref>