ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ"

- <br> using AWB
(Reverted to revision 7246128 by PP2014 (talk). (TW))
(- <br> using AWB)
 
== หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ==
'''1. สระ''' ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ </br>
 
'''2. พยัญชนะ''' ให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
 
'''3. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต'''
::: 3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น<br>
::::::::: ho'''r'''n = ฮอร์น
::: 3.2 คำหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต ไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย แต่เพียงแห่งเดียว เช่น <br>
::::::::: Bare'''nts''' = แบเร็นตส์
::: 3.3 คำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะตามหลังมาอีก ให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น<br>
::::::::: wo'''r'''l'''d''' = เวิลด์ (ไม่ใช่ ''เวิร์ล'')
 
'''4. การใช้ไม้ไต่คู้ '''ควรใช้ในกรณีต่อไปนี้
::: 4.1 เพื่อให้เห็นแตกต่างจากคำไทย เช่น <br>
::::::::: log = ล็อก (ให้ต่างจากคำว่า ''ลอก'' ในภาษาไทย)
::: 4.2 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกพยางค์ได้ถูกต้อง เช่น<br>
::::::::: Okhotsk = โอค็อตสก์
 
 
'''6. พยัญชนะซ้อน (double letter)''' คำที่มีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกด ถ้าเป็นศัพท์ทั่วไป ให้ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น <br>
::::::::: footba'''ll''' = ฟุตบอล <br>
แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทั้ง 2 ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย เช่น<br>
::::::::: ce'''ll''' = เซลล์ (ไม่ใช่ ''เซล'')<br>
ถ้าพยัญชนะซ้อนอยู่กลางศัพท์ให้ถือว่า พยัญชนะซ้อนตัวแรกเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า และพยัญชนะซ้อนตัวหลัง เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น <Br>
::::::::: bro'''cc'''oli = บรอกโคลี
 
'''7. คำที่ตัวสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ตัวต่อไปด้วย''' ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้
::: 7.1 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพท์ต้องใช้รูปไม้หันอากาศ ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้า เข้าอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น<br>
::::::::: do'''ub'''le = ดับเบิล
::: 7.2 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอื่นที่ไม่ใช่สระอะ ให้ทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องซ้อนพยัญชนะ เช่น <br>
::::::::: C'''al'''ifornia = แคลิฟอร์เนีย
::: 7.3 ถ้าเป็นคำที่เกิดจากการเติมปัจจัย เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังข้อ 7.2 อาจทำให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึ่งเพื่อให้เห็นเค้าคำเดิม เช่น <br>
::::::::: boo'''k'''ing = บุกกิง
 
'''8. คำประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen)''' ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป เช่น<br>
::::::::: Cross-stitch = ครอสสติตช์ (ไม่ใช่ ''ครอส-สติตช์'')<br>
ยกเว้นในกรณีที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้คงไว้ เช่น <br>
::::::::: Cobalt-60 = โคบอลต์-60
 
'''10. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนาม''' ซึ่งมีปัญหาว่าจะทับศัพท์ในรูปคำนามหรือคำคุณศัพท์นั้น ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้
::: 10.1 ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนคำนาม หรือหมายความว่า "เป็นของ" หรือ "เป็นเรื่องของ" คำนามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำนาม เช่น <br>
::::::::: hyperbolic curve = ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา (ไม่ใช่ ''ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลิก'')
::: 10.2 ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีความหมายว่า "เกี่ยวข้องกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจาก" คำนามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำนามโดยใช้ คำประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น <br>
::::::::: electronic power conversion = การแปลงผันกำลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์
::: 10.3 ในกรณีที่การทับศัพท์ในรูปคำนามตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ทำให้เกิดความหมายกำกวมหรือคลาดเคลื่อน ให้ทับศัพท์ในรูปคำคุณศัพท์ เช่น <Br>
::::::::: metric system = ระบบเมตริก (ไม่ใช่ ''ระบบเมตร'')
 
'''11. คำคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล''' ให้ทับศัพท์ตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้คำประกอบ ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น <br>
::::::::: Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด </br>
ยกเว้นในกรณีที่คำคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแต่ละวงการ ซึ่งอาจสังเกตได้จากการที่ในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำคุณศัพท์
 
'''12. คำคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ''' ให้ทับศัพท์ในรูปคำนามที่เป็นชื่อประเทศ เช่น <br>
::::::::: Swedish people = คนสวีเดน (ไม่ใช่ ''คนสวีดิช'') <br>
::::::::: Hungarian dance = ระบำฮังการี (ไม่ใช่ ''ระบำฮังกาเรียน'') <br>
ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ ...เยอรมัน ...กรีก ...ไอริช ...ดัตช์ ...สวิส ...อังกฤษ และ ...อเมริกัน เช่น เรือกรีก (ไม่ใช่ ''เรือกรีซ'') รถอเมริกัน (ไม่ใช่ ''รถอเมริกา'')
 
'''13. การวางตำแหน่งคำคุณศัพท์ในคำทับศัพท์''' ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้
::: 13.1 คำคุณศัพท์ที่ประกอบคำนามที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นคำทับศัพท์ แต่ได้ใช้ในภาษาไทยมาจนถือเป็นคำไทยแล้ว ให้วางคำคุณศัพท์ไว้หลังคำนาม เช่น <br>
::::::::: cosmic ray = รังสีคอสมิก
::: 13.2 ถ้าทั้งคำคุณศัพท์และคำนามเป็นคำทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นคำไทย ให้ทับศัพท์ตรงตามศัพท์เดิม เช่น <br>
::::::::: Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล (ไม่ใช่ ''วงกลมอาร์กติก'')
::: 13.3 ถ้าต้องการเน้นว่าคำนามนั้นเป็นสิ่งที่มีหลายชนิดและคำคุณศัพท์ที่ประกอบเป็นชนิดหนึ่งของคำนามนั้น อาจทับศัพท์โดยใช้คำประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว้ระหว่างคำนามกับคำคุณศัพท์ เช่น <br>
::::::::: normal matrix = เมทริกซ์แบบนอร์แมล
 
'''14. คำย่อ''' ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภาษาไทย คำย่อให้เขียนติดกัน โดยไม่ใส่จุดและไม่เว้นวรรค เช่น <br>
::::::::: DDT = ดีดีที<br>
::::::::: F.B.I. = เอฟบีไอ
 
* [http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/03/2371_6847.pdf เว็บราชบัณฑิตยสถาน การเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ]
{{การเขียนคำทับศัพท์โดยราชบัณฑิตยสถาน}}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:การทับศัพท์|อังกฤษ]]
1,049

การแก้ไข