ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย"

*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
 
*สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
 
2,641

การแก้ไข