ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)]] - (13 เมษายน 2482 - 7 มีนาคม 2485)
# นาวาอากาศเอก [[เทียน เก่งระดมยิง]] (กาจ เก่งระดมยิง) - (10 มีนาคม 2485 - 20 ตุลาคม 2486)
#นาย [[วนิช ปานะนนท์]] - (30 ตุลาคม 2486 - 1 กุมภาพันธ์ 2487)
#นาย [[เล้ง ศรีสมวงศ์]] - (2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488)
#หม่อมหลวง[[หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์]] - (19 มีนาคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488)
#นาย [[วิจิตร ลุลิตานนท์]] - (24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489, 11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489)
#นาย [[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] - (25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500, 8 เมษายน 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
#[[นายวรการบัญชา]] - (25 มิถุนายน 2492 - 1 มีนาคม 2493)
#พลตรี [[ประยูร ภมรมนตรี]] - (11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495, 28 มีนาคม 2495 - 5 สิงหาคม 2498)
#พลตำรวจเอก [[เผ่า ศรียานนท์]] - (10 กุมภาพันธ์ 2497 - 5 สิงหาคม 2498)
#พลโท [[เจียม ญาโนทัย]] - (23 กันยายน 2500 - 26 ธันวาคม 2500, 1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501)
#หม่อมราชวงศ์[[หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม]] - (9 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514)
#นาย [[สมหมาย ฮุนตระกูล]] - (19 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516)
#นาย [[เยื่อ สุสายัณห์]] - (16 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517)
#นาย [[สนั่น เกตุทัต]] - (30 พฤษภาคม 2517 - 5 พฤศจิกายน 2517)
#นาย [[ประมุท บุรณศิริ]] - (15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518)
#นาวาอากาศโท [[ทินกร พันธุ์กระวี]] - (17 มีนาคม 2518 - 12 มกราคม 2519, 21 เมษายน 2519 - 23 กันยายน 2519, 5 ตุลาคม 2519 - 6 ตุลาคม 2519)
#นาย [[ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ]] - (8 มกราคม 2519 - 12 มกราคม 2519)
#นาย [[ฉลอง ปึงตระกูล]] - (12 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521)
#นาย [[ชาญชัย ลี้ถาวร]] - (24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523)
#นาย [[สุธี สิงห์เสน่ห์]] - (24 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523, 22 มิถุนายน 2525 - 19 มีนาคม 2526, 7 พฤษภาคม 2526 - 5 สิงหาคม 2529)
#นาย [[จำรัส จตุรภัทร]] - (11 กุมภาพันธ์ 2523 - 3 มีนาคม 2523)
#นาย [[บรม ตันเถียร]] - (21 มีนาคม 2523 - 4 มีนาคม 2524)
#นายศาสตราจารย์ [[ไพจิตร เอื้อทวีกุล]] - (11 มีนาคม 2524 - 22 มิถุนายน 2525)
#นาย [[อำนวย ยศสุข]] - (7 พฤษภาคม 2526 - 15 มกราคม 2529)
#นาย [[สุบิน ปิ่นขยัน]] - (15 มกราคม 2529 - 5 สิงหาคม 2529)
#นาย [[ศุภชัย พานิชภักดิ์]] - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531)
#นาย [[ประภัตร โพธสุธน]] - (11 สิงหาคม 2529 - 3 สิงหาคม 2531, 18 กรกฎาคม 2538 - 24 พฤศจิกายน 2539)
#นาย [[สุชน ชามพูนท]] - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533, 14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
#นาย [[นิพนธ์ พร้อมพันธุ์]] - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533)
#นาย [[ชวลิต ธนะชานันท์]] - (14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
#นาย [[วีรพงษ์ รามางกูร]] - (6 มีนาคม 2534 - 22 มีนาคม 2535)
#นาย [[ชวลิต โอสถานุเคราะห์]] - (17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535)
#นาย [[ไตรรงค์ สุวรรณคีรี]] - (29 กันยายน 2535 - 13 ธันวาคม 2537)
#นาย [[บุญชู ตรีทอง]] - (29 กันยายน 2535 - 11 ธันวาคม 2537)
#นาย [[อำนวย ปะติเส]] - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538)
#นาย [[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล]] - (17 ธันวาคม 2537 - 19 พฤษภาคม 2538, 29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
#นาย [[เนวิน ชิดชอบ]] - (18 กรกฎาคม 2538 - 23 พฤษภาคม 2539)
#นาย [[เสริมศักดิ์ การุญ]] - (28 พฤษภาคม 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
#นาย [[ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์]] - (27 กันยายน 2539 - 24 พฤศจิกายน 2539)
#นาย [[ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่]] - (29 พฤศจิกายน 2539 - 24 ตุลาคม 2540)
#นาย [[จาตุรนต์ ฉายแสง]] - (29 พฤศจิกายน 2539 - 8 พฤศจิกายน 2540)
#นาย [[สุรศักดิ์ นานานุกูล]] - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
#นาย [[มารวย ผดุงสิทธิ์]] - (24 ตุลาคม 2540 - 8 พฤศจิกายน 2540)
#นาย [[พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล]] - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
#นาย [[พิสิฐ ลี้อาธรรม]] - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
#นาย [[วราเทพ รัตนากร]] - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548, 11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
#ร้อยเอก [[สุชาติ เชาว์วิศิษฐ]] - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 กุมภาพันธ์ 2546)
#นาย [[ไชยยศ สะสมทรัพย์]] - (11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
#นาย [[สมหมาย ภาษี]] - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
#นาย [[ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2554)
#ร้อยตรีหญิง [[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#นาย [[สุชาติ ธาดาธำรงเวช]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย [[พิชัย นริพทะพันธุ์]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย [[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย [[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นาย [[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย [[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
#นาย [[ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย]] (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
#นาง [[เบญจา หลุยเจริญ]] (30 มิถุนายน 2556- 22 พฤษภาคม 2557)
#นาย [[วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ]] (18 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน)
 
== ดูเพิ่ม ==
34,840

การแก้ไข