ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]] ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/034/20.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535] (ยุบ[[สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ]] และจัดตั้ง [[กรมควบคุมมลพิษ]] [[กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม]] และ[[สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม]] ขึ้นแทน เปลี่ยนชื่อ [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน]] เป็น [[กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม]])</ref>
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
18,604

การแก้ไข