ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

|-
| valign = "top" |
| [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=2.0 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)]
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) '''
* [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=381.0 สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)]
* [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=4.0 สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา]
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) '''
* [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=5.0 สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)]
 
| valign = "top" |
'''วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.)'''
'''หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ว.ว.) '''
* สาขาอายุรศาสตร์ (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]])
* สาขากุมารเวชศาสตร์ <ref>[http://www.med.nu.ac.th/dpMed/2015/?mod=education&dep=4 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม