ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน''' ([[วัตต์|W]]·[[เมตร|m]]<sup>−1</sup>·[[เคลวิน|K]]<sup>−1</sup>) เป็น[[หน่วยเอสไอ]] สำหรับวัดค่า[[สัมประสิทธิ์การนำความร้อน]] (thermal conductivity, k) ของสสาร ได้มาจากค่า ปริมาณ[[ความร้อน]] ''Q'' ที่ถ่ายเทภายใน[[เวลา]] ''t'' ได้ในสสารที่หนา ''L'' และมีพื้นที่หน้าตัด ''A'' และ ผลต่าง[[อุณหภูมิ]]ทั้งสองด้านเป็น Δ''T'' ที่สภาวะคงตัว ดังสมการ อิอิ
 
:: <math>k=\frac{Q}{t}\times\frac{L}{A\times\Delta T}</math>
โดยที่หน่วยของปริมาณความร้อนเป็น[[จูล]] เวลาเป็น[[วินาที]] ความหนาเป็นเมตร พื้นที่เป็นตารางเมตร และผลต่างอุณหภูมิเป็นเคลวิน
 
==ดูเพิ่ม==
[[การนำความร้อน]]
 
ผู้ใช้นิรนาม