ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*[[วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์]]
*[[วิทยาเขตพระนครเหนือ]]
 
== รายนามอธิการบดี ==
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "2" style="background: #006600" align="center" |'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร'''
|-
! style="background: #33CC00" align="center"| รายนามอธิการบดี
! style="background: #33CC00" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #99FF00" | 1. รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
| valign = "top" style="background: #99FF00" | [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173759.PDF/ ประกาศวำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 ราย]ราชกิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน 88ง วันที่ 20 ตุลาคม 2548</ref> - [[14 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2552]]<br>15 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
|-
| valign = "top" style="background: #99FF00" | ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
| valign = "top" style="background: #99FF00" | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
|-
| valign = "top" style="background: #99FF00" | รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
| valign = "top" style="background: #99FF00" | 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)
|-
| valign = "top" style="background: #99FF00" | 2. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
| valign = "top" style="background: #99FF00" | 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (รักษาราชการแทน)<br>1 ธันวาคม พ.ศ. 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/246/5.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (นางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์)]</ref> - ปัจจุบัน
|-
|}
 
== คณะ ==
58,271

การแก้ไข