ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

(เก็บกวาดบทความ)
 
ต่อมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 การจัดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้รับคำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249 และในปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศิลป์ไทย
 
== รายนามอธิการบดี ==
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "2" style="background: #00FFCC" align="center" |'''สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์'''
|-
! style="background: #0099CC" align="center"| รายนามอธิการบดี
! style="background: #0099CC" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 1. [[กมล สุวุฒโฑ|นายกมล สุวุฒโฑ]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/034/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นายกมล สุวุฒโฑ)]</ref> - 31 มกราคม พ.ศ. 2554
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 2. [[สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ|ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 13 มีนาคม พ.ศ. 2555<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/051/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]</ref> - 12 มีนาคม พ.ศ. 2559<br>13 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
|-
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 3. [[นิภา โสภาสัมฤทธิ์|นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์]]
| valign = "top" style="background: #f5f5f5" | 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
|-
|}
 
== สัญลักษณ์ ==