ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาประจำชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
]]
 
'''ศาสนาประจำชาติ''' คือ องค์กรศาสนาซึ่งรัฐสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยระบุไว้ในกฏหมายสูงสุด รัฐที่มีศาสนาประจำชาติไม่จำเป็นต้องเป็น[[เทวาธิปไตย]] แต่ไม่ใช่[[รัฐฆราวาส]]
 
'''ประเทศไทยไม่มีศาสนาประจำชาติ'''(เชิงนิตินัย) มีเพียงศาสนาพุทธเป็นศาสนาของชนกลุ่มใหญ่(เชิงพฤตินัย)เท่านั้น จึงทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และมีสิทธิเสรีภาพ ตามกฎหมาย<ref>มาตรา 31 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560</ref>
677

การแก้ไข