ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาประจำชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
]]
 
'''ศาสนาประจำชาติ''' คือ องค์กรศาสนาซึ่งรัฐสนับสนุนอย่างเป็นทางการ รัฐที่มีศาสนาประจำชาติไม่จำเป็นต้องเป็น[[เทวาธิปไตย]] แต่ไม่ใช่[[รัฐฆราวาส]] ประเทศไทยไม่มีศาสนาประจำชาติ คนทุกศาสนาในประเทศไทยจึงเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
 
'''ประเทศไทยไม่มีศาสนาประจำชาติ'''(เชิงนิตินัย) มีเพียงศาสนาพุทธเป็นศาสนาของชนกลุ่มใหญ่(เชิงพฤตินัย)เท่านั้น จึงทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความเท่าเทียม ความเสมอภาค และมีสิทธิเสรีภาพ ตามกฎหมาย<ref>มาตรา 31 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560</ref>
 
==ศาสนาคริสต์==
===พฤตินัย===
* {{Flag|Thailand}}
 
==ดูเพิ่ม==
* [[ศาสนาในประเทศไทย]]
* [[ศาสนาพุทธในประเทศไทย]]
* [[ศาสนาอิสลามในประเทศไทย]]
* [[ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย]]
* [[เสรีภาพทางศาสนา]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนากับการเมือง]]
677

การแก้ไข